Skip to main content
HomeRegistrering

Registrering


För familjer som är nya på skolan ska registrering och betalning vara skolan tillhanda senast en månad efter första skoltillfället på terminen. En förseningsavgift uppbärs ifall terminsavgiften inte betalats innan dess.


För elever som fortsätter på skolan ska anmälan ske senast första augusti för att säkra en plats på skolan. Den första augusti börjar planeringen för klassindelning och det är därför viktigt att vi vet vilka elever som kommer fortsätta. Vi ber alla familjer att meddela skolan via mail (info@svenskaskolanboston.org) så snart som möjligt om eleven inte kommer fortsätta nästkommande termin. En förseningsavgift uppbärs ifall terminsavgiften inte betalats innan terminen börjar.

En rabatt ges om avgiften betalas för hela skolåret. För att få rabatten måste skolavgiften betalas senast den 30 juni.

Se anmälningsblanketterna för information om kostnad.


Intagningsregler


Svenska Skolan i Boston baserar sina regler för intagning av elever på de regler Skolverket tillämpar för understöd av kompletterande svenskundervisning.

”För att eleven ska utgöra underlag för statsbidrag  krävs att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket med eleven. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.”  (Skolverket)

Vi tillämpar samma regler för intagning i förskolan även om ålderskravet inte uppfylls och vi därför inte får statsbidrag för eleven. Eftersom undervisningen sker helt på svenska är det nödvändigt att barnet förstår vardagssvenska och önskvärt att även de yngsta barnen kan uttrycka sig i viss mån på svenska.

Intagningskrav

  • Barnet har fyllt 3 år och måste klara av att vara ifrån föräldern i klassrummet under lektionstiden.
    (Ifall de yngsta klasserna kan ta emot fler elever kan syskon till elever på skolan erbjudas plats från 2 år 9 månaders ålder. Barn som fyllt 3 år har alltid förtur.)
  • Minst en förälder/vårdnadshavare är svensk (eller finsk) medborgare.
  • Svenska är ett dagligt umgängesspråk mellan eleven och minst en förälder/vårdnadshavare.

Vid intagningstillfället pratar en av lärarna med barnet och utvärderar om barnet förstår svenska. Äldre barn gör även en kort skriftlig övning som hjälper oss avgöra i vilken klass eleven hör hemma. Om det av någon anledning är svårt att utvärdera barnets kunskap (t.ex. på grund av blyghet) kan barnet få börja på skolan under en prövotid.


Anmälning för nya familjer: För att registrera elektroniskt via Svenska Skolan i Bostons medlemsregister, klicka
 
Member Signup / Information

För familjer som är redan medlemmar i Svenska Skolan: Anmäl era barn till nästa läsårs klasser här: 
Anmälning läsår 2020/2021